Linux解压缩各种格式文件命令

1400

Linux解压各种格式文件命令,不像windows直接界面话操作,下面列出linux下常用各种文件格式解压命令操作:

.tar
解压包:tar xvf filename.tar 
打包:tar cvf filename.tar DirName
.tar.gz
解压:tar zxvf filename.tar.gz
压缩:tar zcvf filename.tar.gz DirName


.tgz
解压:tar zxvf filename.tgz
压缩:tar zcvf filename.tar.tgz DirName
.tar.tgz
解压:tar zxvf filename.tar.tgz
压缩:tar zcvf filename.tar.tgz DirName

.gz
解压1:gunzip filename.gz
解压2:gzip -d filename.gz
压缩:gzip FileName

.tar.gz
解压:tar zxvf filename.tar.gz
压缩:tar zcvf filename.tar.gz DirName
.zip
解压:unzip filename.zip
压缩:zip filename.zip DirName


.rar
解压:rar a filename.rar
压缩:rar e filename.rar


.bz
解压1:bzip2 -d filename.bz
解压2:bunzip2 filename.bz
.tar.bz
解压:tar jxvf filename.tar.bz


.Z
解压:uncompress filename.Z
压缩:compress filename
.tar.Z
解压:tar Zxvf filename.tar.Z
压缩:tar Zcvf filename.tar.Z DirName