PHP解决服务器没配置好url中文乱码

2399

PHP解决服务器没配置好url中文乱码,有的linux服务器没配置好,搜索的时候会出现中文乱码,我们写一段代码就可以解决这个问

$keyword = I("get.keyword");
if (!mb_check_encoding($keyword, 'utf-8')) {
       $keyword = iconv('gb2312', 'utf-8', $keyword);
}